آیین نامه ها

آیین نامه ها و دستور العمل های تشکل

  ب – آیین نامه مالی

مدت فعالیت اتحادیه نا محدود است و دوره مالی یکسال شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند  ماه همان سال خاتمه می یابد.

هیئت مدیره نماینده قانونی اتحادیه است و از کلیه اختیارات قانونی برای اداره  امور اتحادیه برخوردار است وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر می باشد :

  • افتتاح حساب جاری بنام اتحادیه در بانک های مجاز

  • واریز کلیه وجوه اتحادیه و پرداخت هزینه ها از این حساب و در صورت لزوم تحصیل وام

انجام عملیات مالی، پولی ، وتعهدات مالی طبق اختیارت

  • ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی

  • عقد هرگونه قرراداد وتبدیل آن راجع به خرید ، فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیر منقول به نام حساب اتحادیه بدون قصد و انگیزه تجاری در جذب و جلب منفعت

  • اداره امور مالی اتحادیه که سرپرستی آن با خزانه دار است

  • دریافت مطالبات اتحادیه و پرداخت دیون

  • استخدام و عزل و نصب دبیر و کارکنان اتحادیه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد وسایر پرداخت ها ، ترفیع ، تنبیه و تعیین شرایط مطابق قوانین موضوعه کشور

  • تهیه صورت دارایی و دیون اتحادیه پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به بازرس و نیز تنظیم برنامه ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته برای ارائه به مجمع عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا