آیین نامه ها

آیین نامه ها و دستور العمل های تشکل

 تشکیل و مدیریت کمیسیون ها و کمیته ها

امر رسیدگی در دستگاه قضایی مستلزم طی تشریفات عدیده و نیز چند مرحله ای بوده و در دعاوی و اختلافات تجاری و بازرگانی که اغلب از پیچیدگی های خاصی برخوردار است رسیدگی اهل فن و متخصص امر به عنوان داور بسیار سریع و ساده تر از دادگاه است. لذا آیین نامه  کمیته داوری اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران به عنوان یک ضرورت برای حل و فصل اختلافات داخلی و خارجی در اتحادیه صنایع لوح فشرده ایران به شرح است .

موضوع فعالیت “کمیته” حل وفصل اختلافات تجاری و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی بین اعضاء و یا بین سایرین و اعضاء از طریق داوری و حکمیت است

 زمان تشکیل کمیته هر چهل و پنج روز ودر صورت ضرورت این زمان به سی روز یکبار نیز تغییر خواهد کرد .

حداقل افراد حاضر در کمیته باید سه نفر و حداکثر6 نفریا بیشتر  می باشد

زمان تشکیل کمیته را هیات مدیره اتحادیه تعیین می نماید .  هیأت مدیره اتحادیه نحوه تشکیل جلسات کمیته  را تعیین می نماید و برای رسمیت یافتن جلسات رعایت مقررات آئین نامه توسط اعضاء الزامی است.تصمیمات کمیته داوری با اکثریت نسبی نافذ خواهد بود.

  • افراد تشکیل دهنده کمیته :
  • رئیس اتحادیه (رئیس کمیته)
  • از افراد عضو اصلی وهمچنین افراد عضوغیر اصلی
  • یک نفر متخصص در زمینه صنایع لوح های فشرده به انتخاب رئیس یا دبیر اتحادیه درصورت نیاز
  • یک نفر از حقوقدانان آشنا به مقررات مربوط به صنایع لوح های فشرده به پیشنهاد کمیته حقوقی اتحادیه و تأئید هیأت مدیره
  • دبیر کمیته داوری بدون حق رأی

مدت تصدی کمیته برای رئیس و اعضای هیأت مدیره اتحادیه نباید بیش از دوره عضویت آن ها در هیأت مدیره اتحادیه باشد.

فهرست افرادی که صلاحیت حضور در کمیته داوری را دارند از میان حقوقدانان ، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوشنام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با صنایع لوح های فشرده به حد کافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد کمیته حقوقی و هیأت مدیره اتحادیه خواهد بود. مقررات عمومی و آئین رسیدگی داوری در کمیته به شرح ذیل خواهد بود:

  • هزینه های کمیته از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلافات و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتحادیه تامین می شود .
  • رئیس کمیته حقوقی اتحادیه دبیری کمیته را برعهده داشته وبراساس مصوبات هیات مدیره و وفق مقررات اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب وی بلامانع است .
  • در اختلاف تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376/6/26
  • در اختلاف تجاری داخلی برابر مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 (در بخش داوری).

 

دکمه بازگشت به بالا